OrangeParts B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Art. 1 Toepasbaarheid

1.1 De rechtsverhouding tussen OrangeParts BV (hierna “Verkoper” te noemen) en de Koper wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, de Bijzondere Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden eigen aan elke individuele verkoopstransactie.

1.2 De Bijzondere Verkoopvoorwaarden bestaan uit de Richtlijn Productterugname, de Voorwaarden met betrekking tot specifieke diensten die de Verkoper aanbiedt, zoals opleiding, herstellingen, etc., tot de verzendingsmodaliteiten van de Verkoper, etc. De Aanvullende Voorwaarden eigen aan elke individuele verkoopstransactie bestaan uit de offerte en/of bevestiging van de bestelling en/of de verzendingsinformatie en/of elk ander geschreven contract tussen de Verkoper en de Koper.

1.3 De Algemene Verkoopvoorwaarden, de Bijzondere Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn geldig vanaf bevestiging door de Verkoper van de door de Koper geplaatste bestelling en worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst”.

1.4 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Bijzondere Verkoopvoorwaarden zullen de Bijzondere Verkoopvoorwaarden voorrang hebben. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zullen de Aanvullende Voorwaarden voorrang hebben.

1.5 Het verzuim of uitstel van de Verkoper in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van zijn rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.

1.6 De Verkoper deelt de Algemene en Bijzondere Verkoopvoorwaarden mee door een link naar de specifieke webpagina.

1.7 De Koper kan niet eenzijdig of stilzwijgend van de Overeenkomst afwijken, op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging). De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper uit. De Koper erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.

1.8 De Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen door aankondiging op zijn specifieke webpagina. Dergelijke wijziging is van bindend vanaf de aanvaarding door de Koper van een orderbevestiging van de Verkoper die ten minste vijftien (15) kalenderdagen na doorvoering van de wijziging is gedateerd.

1.9 De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Overeenkomst, en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.


Art. 2 Offertes en bestellingen

2.1 Offertes zijn kosteloos, gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Aangeboden prijzen worden gedurende dertig (30) kalenderdagen gewaarborgd. Offertes betreffen slechts een voorstel van de Verkoper en binden de Verkoper niet, ook niet na aanvaarding door de Koper. Enkel de schriftelijke aanvaarding uitgaande van de Verkoper door middel van bevestiging van de bestelling doet de Overeenkomst ontstaan.

2.2 De Verkoper gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Koper verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als basis voor zijn offerte gebruiken. Indien de Koper  een bestelling plaatst door zelf referenties van Verkoper te citeren, gaat de Verkoper ervan uit dat deze met het effectief gewenste Product overeenstemmen.

2.3 Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten en overige aanduidingen van machines en onderdelen, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus van de Verkoper of op de website van de Verkoper of demonstratiemodellen zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven. 


Art. 3 Voorwerp

3.1 Het voorwerp van elke individuele verkoopstransactie wordt uitdrukkelijk omschreven in de Overeenkomst en omvat de daar uitdrukkelijk omschreven onderde(e)l(en), uitrustingsstuk(ken), gereedschap(pen), machine(s) en/of dienst(en). Het voorwerp wordt hierna aangeduid als de “Producten”.

3.2. De Koper is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Producten. De Producten zijn standaardartikelen die niet specifiek voor de behoeften van de Koper gecreëerd worden, of artikelen die de Verkoper op vraag van de Koper aan door de Koper omschreven specificaties aanpaste. De Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Producten niet aan de specifieke behoeften van de Koper beantwoorden, wanneer de Producten beantwoorden aan de door de Koper omschreven specificaties.


Art. 4 Prijs

4.1 De prijs voor de Producten wordt bepaald in de Bijzondere Verkoopvoorwaarden (hierna “Koopprijs” te noemen). De Koopprijs is exclusief BTW, belastingen en heffingen, in- of uitvoerrechten. De Koopprijs omvat evenmin de kosten van levering of afhaling van de Producten en de kosten van eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling (hierna de “Kosten” genoemd). De Kosten zijn ten laste van de Koper en zullen afzonderlijk worden gefactureerd, en zijn exclusief BTW, belastingen en heffingen, welke naast de Kosten moeten worden betaald.


Art. 5 Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst, dient de Koper de Koopprijs en de Kosten te betalen binnen de veertien (14) dagen na de datum van de factuur van de Verkoper, via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur en met de op de factuur aangegeven vermelding(en). De Verkoper is evenwel gerechtigd een voorschot of zelfs integrale betaling te vragen alvorens tot levering te moeten overgaan. Het indienen van een klacht ingevolge Art. 9.2 of 9.3 ontslaat de Koper niet van zijn betalingsplicht binnen de gestelde termijn. Op diens schriftelijk verzoek zal de Verkoper aan de Koper, gedurende een periode van maximum dertig (30) dagen, een kopie van de vrachtbrief die werd opgesteld op het moment van levering van de Producten aan de Koper, bezorgen. De Koper erkent dat indien hij de vrachtbrief niet binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van de factuur heeft gevraagd, de Verkoper niet gehouden is de vrachtbrief te bezorgen en de goederen worden geacht te zijn geleverd.

5.2 De Koopprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verkoper zijn ontvangen.

5.3 Indien de Verkoper schriftelijk instemt met betaling via cheque of wisselbrief, geldt het trekken van een wissel of cheque slechts als betaling op de dag dat de Verkoper onvoorwaardelijk het wissel -of chequebedrag ontvangen heeft.

5.4 De Koper is niet gerechtigd om betaling van de Koopprijs op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte van de Verkoper, zelfs in het geval van klachten die verband houden met deze verkoop en voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een gerechtelijke procedure.

5.5 Ingeval de Koper kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Verkoper op substantiële wijze zou kunnen, alsook wanneer een Koper niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Koper verschuldigd is aan de met de Verkoper verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Tevens heeft de Verkoper in voormeld geval het recht om, naar zijn eigen goeddunken, de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn op te schorten of te beëindigen door het versturen van een schriftelijke kennisgeving. In dergelijk geval is de Koper aansprakelijk voor alle schade en onverminderd het recht op schadevergoeding van de Verkoper.

5.6 Indien de Koper bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft Koper, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.


Art. 6 Overdracht van eigendom en risico

6.1 Bij levering van de Producten vindt ook de overdracht van risico’s plaats.

6.2 De eigendom van de Producten blijft bij de Verkoper tot op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten, of de levering, naargelang wat het laatst plaatsvindt. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot het ogenblik van levering of van de volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten, naargelang wat het laatst plaatsvindt.

6.3 Onder normale gang van zaken is het de Koper toegestaan om de Producten waarvan de eigendom nog niet aan hem is overgegaan, te verkopen.


Art. 7 Levering

7.1 Levering aan een Koper die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte geschiedt EXW OrangeParts BV Nijmegen (Incoterms 2010), en aan een Koper die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte geschiedt FCA OrangeParts BV Nijmegen (Incoterms 2010); behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper in de Overeenkomst. Indien, in afwijking van het voorgaande, schriftelijk wordt overeengekomen dat de Producten zullen worden afgeleverd bij de Koper of op de door Koper aangeduide plaats, dan kan deze levering geschieden in afwezigheid van de Koper. De vrachtbrief geldt in dat geval, in toepassing van Art. 5.1, als leveringsbewijs.

7.2 Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal pakketten dient de Koper dit op het ogenblik van levering van de Producten op de vrachtbrief te melden, indien voorhanden. Hij licht de Verkoper hierover schriftelijk in, per faxbericht verzonden binnen de twaalf (12) uur na de levering van de Producten.

7.3 Leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet doorslaggevend voor de Koper. Laattijdige levering of materiële onmogelijkheid om de Overeenkomst uit te voeren kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding lastens de Verkoper, of tot weigering door de Koper om de Producten in ontvangst te nemen.

7.4 Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat de Verkoper in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.

7.5 De Koper kan zich niet op de laattijdige levering door de Verkoper beroepen om de Overeenkomst te (laten) ontbinden.


Art. 8 Retentierecht

8.1 Ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling door de Koper van de Koopprijs en/of de Kosten, heeft de Verkoper een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Koper overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.


Art. 9 Staat van de Producten en vrijwaring door de Verkoper

9.1 Tweedehandse Producten worden door de Koper ontvangen in de staat waarin ze zich bevinden. De inontvangstname van de tweedehandse Producten door de Koper op het ogenblik van de levering, bepaald in de Incoterm van Art. 7.1, brengt de aanvaarding van de Producten met zich mee.

9.2 Indien de Koper van oordeel zou zijn dat de aan hem geleverde nieuwe Producten niet-conform met de bestelling zijn of door zichtbare gebreken zijn aangetast, dient de Koper hierover een schriftelijke klacht over te maken aan de Verkoper uiterlijk binnen 48 uur na levering van de Producten. Indien de Verkoper na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Koper heeft ontvangen, wordt de Koper geacht de Producten te hebben aanvaard.

9.3 Verborgen gebreken dienen door de Koper binnen een termijn van acht (8) werkdagen nadat de Koper deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan de Verkoper meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van drie (3) maanden na de datum van levering van de Producten.

9.4 Voor wat de op maat gemaakte en de gereconditioneerde Producten betreft, staat de Verkoper bovendien slechts in voor die verborgen gebreken die dermate de essentiële componenten van de Producten aantasten en de Koper verplichten tot dermate ingrijpende herstellingen dat de Koper bij kennis van deze verborgen gebreken nooit de Overeenkomst zou gesloten hebben.

9.5 De Verkoper dient de Koper niet te vrijwaren indien:

9.5.1 De Koper of een derde herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de Producten of geprobeerd heeft dit te doen; of

9.5.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van de Producten voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze redelijkerwijs zijn bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar de Producten worden gebruikt; of 

9.5.3 Voor schade welke gerelateerd is aan normale slijtage, aan storingen veroorzaakt door onervarenheid en/of nalatigheid van de Koper, aan overbelasting, aan niet erkende interventies, aan toevallige gebeurtenissen en Overmacht; of

9.5.4 De gebreken niet tijdig (d.i. binnen de termijnen vermeld in Art. 9.3 en 9.4) en op gedetailleerde wijze schriftelijk zijn gemeld aan de Verkoper in overeenstemming met de Bijzondere Verkoopvoorwaarden, in het bijzonder met de Algemene Richtlijnen voor het Terugzenden van Produkten.

9.6 Als Producten een gebrek aan conformiteit, zichtbare of verborgen gebreken vertonen en, wanneer na onderzoek door de techniekers van de Verkoper, een gebrek aan conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek met betrekking tot de Producten voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat de Koper, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel om herstelling of vervanging van de Producten mag verzoeken ofwel om een prijsvermindering mag verzoeken, ofwel dat de Overeenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van de Producten. De Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

9.7 De eigendom van door de Verkoper terugbetaalde of vervangen Producten, gaat automatisch over naar de Verkoper. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren, demonteren, verplaatsings- en verblijfskosten voor de vertegenwoordigers van de Verkoper blijven ten laste van de Koper.

9.8 Alle hierin geïmpliceerde garanties of voorwaarden worden, voor zover de wet het toestaat, uitgesloten.


Art. 10 Klachtenbehandeling en Productterugname

10.1 Alle klachten en Productterugnames worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Richtlijn Productterugname, te vinden op de daartoe bestemde webpagina van de Verkoper.


Art. 11 Aansprakelijkheid

11.1 De gehele aansprakelijkheid van de Verkoper tegenover de Koper (daden gesteld door of nalatigheden van zijn werknemers, agenten, vertegenwoordigers en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.

11.2 Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet naleving door de Verkoper van de expliciete verbintenissen die hij aanging krachtens deze Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

11.3 Indien de Verkoper aansprakelijk wordt bevonden overeenkomstig Art. 11.2, kan de Verkoper nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Koper voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

11.4 Indien de Verkoper aansprakelijk wordt bevonden overeenkomstig Art. 11.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs.

11.5 De Koper, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in de Producten die door de Koper aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen de Verkoper.


Art. 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Bij niet-betaling of niet volledige betaling op de vervaldag bepaald in Art. 5.1 van de factuur van een lopende individuele verkoopstransactie, heeft de Verkoper het recht om een nieuwe individuele verkoopstransactie met de Koper te weigeren of om elke lopende individuele verkoopstransactie met de Koper op te schorten.

12.2 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 12.1, heeft de Verkoper het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst, de Verkoper kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Koper op substantiële wijze zou kunnen verslechten. Indien de Verkoper de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschort, moet hij de Koper onmiddellijk in kennis stellen van de opschorting.

12.3 Indien het vóór de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst voor de Verkoper duidelijk is dat de Koper zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming, heeft de Verkoper het recht de Overeenkomst ontbonden te verklaren.


Art. 13 Varia

13.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

13.2 Gedurende de Verkoper-Koper commerciële relatie, zal de Verkoper of een met hem verbonden onderneming de door de Koper meegedeelde informatie (hierna “Data” genoemd), in zijn klanten relatie database bewaren conform alle wettelijke bepalingen op de bescherming van gegevens. Als de Koper de Data wil raadplegen of wijzigen, moet hij dit aan de Verkoper verzoeken door aan de verkoopsafdeling van laatste een aangetekend schrijven te sturen. De Verkoper zal de Data op geen enkele wijze meedelen aan derden die niet aan hem verbonden zijn.

13.3 Worden voor de toepassing van de onderhavige overeenkomsten als werkdagen beschouwd: maandag tot en met vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag is, in het land van de Verkoper.


Art. 14 Overdracht

14.1 De Verkoper mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon, firma of bedrijf overdragen. 14.2 De Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel ervan aan een derde over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verkoper.


Art. 15 Toepasselijk recht

15.1 Voor hetgeen niet uitdrukkelijk in de Algemene en Bijzondere Verkoopvoorwaarden, en de Aanvullende Voorwaarden werd geregeld, verwijzen de partijen naar het recht van het land waarin de Verkoper is gevestigd., dat deze Overeenkomst beheerst. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Art. 16 Bevoegdheid

16.1 Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en handhaving van de Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van de Verkoper gelegen is, met de uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bevoegde rechtbank.

16.2 Art. 16.1 zal uitgelegd worden in het voordeel van de Verkoper, zodoende zal de Verkoper het recht hebben, naar zijn eigen goeddunken, afstand te doen van de exclusieve bevoegdheid zoals uiteengezet in Art. 16.1, en desgevallend procedures in elke andere bevoegde rechtbank kunnen inleiden.

Aan het laden
Aan het laden